Search form

2 John 1:12

Tur Yomanin

12Ayu akokok boro tur moumurih na’in atao kwatanowar, baise men akokok fefemaim ana kirum, imih anotanot boro ayu taiyuwu anan aninanawani, yumatau kwana’itin bairi tanao. Saise boro bairit taniyasisir gewas.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index