Search form

2 John 1:4

Turobe Naatu Yabow

4 Tamat iu’uwit na’atube, natunat Kirisiyan ana efamaim hai yawas hibabatun hima’am ana atit aitih yau sisir gagamin maiyow.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index