Search form

2 John 1:7

7 Ana yabin yabowamaim kwanama sabuw baikubibiruwenayah afa Jesu Keriso na orot babin biyah baib isan, men tibibabatun i moumurih na’in hitit tafaram awan kakaratan. Imih orot ta nati na’atube nao men nibibabatun i baikubibiruwenayan, naatu Keriso ana rakit wairafin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index