Search form

2 John int

Roube’aten Ana Tur

John ana fef bairou’abin i Babin natunatun bairi isah, ana itinin ekaleisia kikimin nati i ana baremaim bairi hima’am isah. Iti tur an kabumin i ana fefeyan naatu ana baimatnuwen tur, sabuw baifuwenamaim bai’obaiyen kakafih tibi’obaibiyih isan, hina’itin saise matah toniwa’an hinama.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid

Merarayow naatu yoyoban (1-3)

Turobe naatu yabow (4-6)

Baibaiyen kakafih ana bai baimatnuwen (7-11)

Yomanin ana merarayow (12-13)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index