Search form

2 Peter 2:10

10 I hai ma’amaim taiyuwih isah tebiyasisir naatu hai kok gagamin i bowabow kakafin hiniwa’an naatu men tekokok yait ta nakaifih i babahimaim hinama. Nati sabuw boro baimakiy fokarin maiyow hinab.

Baifufuwen bai’obaiyenayah hai itinin i iti na’atube. God isan men tibirubir naatu sabuw isah men tibirubir. I abistan tekokok i tesisinaf naatu i men tenotanot hai yabih boro abistan hinamatar. God ana tounamatar sabuw bairi maramaim hibais tebi’aiwob isah, tur kakafih omih i men tibirubir.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index