Search form

2 Peter int

Roube’aten Ana Tur

Peter ana fef bairu’abin kikirum i sabuw tafaram wanawanan wan kirisiyan hima’am isah. I ananot gagamin i mi’itube baifufuwen bai’obaibiyen isan tiyow naatu baiwa’an kwanekwan imaim iwa’an bai’obaiyen yabih temamatar isan. Iti yare ana gewasin matar i o turobe God ana ukwar rerekab i ina so’ob naatu ata Regah Jesu Keriso i ina su’ub gewas. Nati sabuw iyab taiyuwih matah yan Jesu hi’itin naatu ana bai’obaiyen hinonowar i hiyabunibun re na. Iti bai’obaiyena’maim te’o’o Keriso boro men namatabir maiye, kirumayan i isan enotanot gagamin maiyow. I so’ob Keriso anamatabir isan erurubir anayabin God men ekokok orot babin ta ni’afiy, baise i ekokok hai kakafih etei hinihamiyen hina matabir gewasinamaim hinama’am nanan nabuwih.

Fef Wanawanan Tur Iti Na’atube Hi’asgidigid

Roube’aten (1.1-2)

Kirisiyan hai afa’af (1.3-21)

Baifufuwen bai’obaiyenayah (2.1-21)

Ana yomanin Keriso enan (3.1-18)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index