Search form

2 Thessalonians 1:10

10 Nati ana veya Jesu namatabir nanan, sabuw kakafiyih etei boro hinifai hinabora’ara’ah naatu sabuw iyab hibitumatum boro hinifofofor. Naatu kwa auman boro nati bora’ara’aten wanawanan sabuw bairi kwanarun, anayabin tur abai ana ao kwanonowar kwaitumatum.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index