Search form

2 Thessalonians 1:4

4 Isan imih God ana ekaleisia wanawananamaim areremor kwa abifa’i men kafaita, anayabin biyababan, naatu bai’akir kakafin wanawanan a baitumatum kwabukikin ewawainabi.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index