Search form

2 Thessalonians 1:7

7 Naatu kwa iyab biyababan kwabaib boro nabosair biya tuniwa’an, aki auman. Iti sawar i boro ata Regah Jesu marane ana fair nitakir ana tounamatar fairih bairi hinatitit ana veya hinamatar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index