Search form

2 Thessalonians 2:1

Orot Kakafin

1Taitu, ayu au not gagamin ata Regah Jesu Keriso namatabir nan nabuwit tanan biyanamaim bairi tanabita’imon isan, i akokok anao kwananowar imaibo ana veya natit.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index