Search form

2 Thessalonians 2:13

Kwanabatkikin

13 Igewasin aki merarayow mar etei God anitin kwa isa, kwa i Regah ebiyabuwi taitu. Anayabin sabuw etei wawanahimaim kwa i God rubini Anun Kakafiyin ana fairane yasairi turobe kwaitumatum yawas kwabai.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index