Search form

2 Thessalonians 2:2

2Nati ana veya’amaim sabuw afa boro hinatit hinao: Aki wagabur hiwani hio anowar Regah ana veya i natitaka, o dinabatur hinao, o fef tur abarayah biyahine bai na hinarouw hinao, men kwananowar a yan kwanabat kwana’oror sa’isa’ir kwanabirumih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index