Search form

2 Thessalonians 2:3

3 Men baifuwenamaim tur ta ta hinao kwa hinifufuwimih. Anayabin ma kakaf, fanasair, tenagogor i boro wan nabusuruf na’in nanan wanawananamaim, orot kakafin God ana rakit wairafin nan natit nirerereb. Iti orot sawar kakafih etei nabisawaren ufunamaim God ana baimakiy i boro nab.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index