Search form

2 Thessalonians 2:4

4 Baise wan i boro sabuw hai god tafah hitumatum hima tekwakwafirih etei boro ni’ibih, nabow haw nayara’iyen naatu God ana Tafaror Bar wanawanan narun namare taiyuwin god narouw nao.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index