Search form

2 Thessalonians 3:14

14Orot yait tur iti fef wanawanan abiyafar men nabi’ufunun na’at, nati orot i kwana’inan naatu kwana’itin gewas matamaim nama. Men bairi kwanita’ay, kwanihamiy akisin sa’ab nama saise biyan na’ohow naso’ob.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index