Search form

2 Thessalonians int

Roube’aten Ana Tur

Keriso ana matabir maiye i Thessalonica ekaleisia wanawanahimaim kasiy na’atube ma. Imih Paul ana fef bairou’abin kikirum i hai tur eowen hinabatkikin naatu yare ta ta isan men hiyababan na’atube orot babin ta nan nabifuwih men hai not nakwaris, anayabin Jesu i boro men saise nan, baise sawar kakafin i boro wan nan natitabo.

Tur abarayan tur aubitanaka eo saise ana baiyabayah hita’itin hitabatkikin hai baitumatum tafokar yare naatu bai’akir wanawanan ma gewas isan hitabow Paul ana ofonah bairi hibowabow na’atube, naatu gewasin isan hititarfofor hitabow.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid

Roube’aten ana tur (1.1-2)

Bora’ara’aten naatu kouksairen (1.3-12)

Keriso nanan ana obaimanen tur (2.1-17)

Kirisiyan ana ma yawas isan ana baifefeyan (3.1-15)

Tur yomanin (3.16-18)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index