Search form

2 Timothy 1:10

10 Naatu boun ata baiyawasenayan Jesu Keriso nan ana veya sawar etei isat hirerereb, morob ana fair e’asabun naatu Tur Gewasinamaim yawas wanatowan i’obaiyit na irerereb.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index