Search form

2 Timothy 3:9

9Baise boro men manin hinabowamih, anayabin hai baikoko’aw hinabiwa’an boro bebeyan sabuw hina’itin. Jannes naatu Jambres hairi biyah mamatar na’atube.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index