Search form

2 Timothy 4:13

13 O inan ana veya au biyabaibiyon tafan Troas bar meraramaim Carpus biyan ai hamiy inu’in inab auman inan. Naatu buk auman inabow inan, buk nati for kanabihimaim hikikirum i au kokok gagamin nati buk auman inabow inan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index