Search form

2 Timothy 4:5

5Baise o, sawar fokarih ta ta tenan wanawanahimaim inabatkikin, biyababanamaim nawainabi. O a bowabow i Tur Gewasin inabinan sabuw Keriso hinasu’ub, naatu a bowabow etei inabow yomanin ina’asa’ub, God ana akirwairafin na’atube.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index