Search form

2 Timothy 4:8

8 Naatu boun i baigegsairen ana siwar ayu isau tebobotan, yamutufuren ana kowas, Regah ana baibatiyen mutufurin boro Baibatebat ana Veya nitu, men ayu akisu, baise iyabowat i ana matabir isan yabowamaim hima tekakaif auman boro nitih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index