Search form

2 Timothy int

Roube’aten Ana Tur

Paul ana fef bairou’abin Timothy isan kikirum an gagamin i Timothy ana tur anayabin Timothy i orot boubun naatu i natun na’atube ana baibaisayan. Tur an gagamin i wainaben ana tur Timothy isan. Paul Timothy ana binan iu koufair itin nabosunusunub Jesu Keriso isan naorereb, naatu bai’obaiyen tur anababatun tur gewasin nabukikin na’atube Buk Atamanin ana bai’obaiyen ana tur auman nabukikin bai’obaiyen orot na’atube sabuw ni’obaibiyih naatu tur binanuyan ana orot na’atube nabinan bai’akir roukoukuwen kakafin wanawanan.

Paul Timothy imatanuw yare fokarih wanawanan nahaiw natit naatu baifufuwen gamin kwanekwan wanawanan men narun nikofanih anayabin tur hai yabih en boro men ana gewasin ta sabuw nitih, baise sabuw hinonowar boro makakaf nitih.

Tur it etei eo in wanawanan Timothy nuhin kusib Paul taiyuwin ana yawas naatu ana not ana baitumatum, ana yatenub, ana wainaben, ana baitafofor Timothy i’obaiy.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid

Roube’aten ana tur (1.1-2)

Bora’ara’aten naatu gewasin sinaf isan ana fefeyan (1.3–2.13)

Yamutufuren naatu baimatnuwen (2.14–4.5)

Paul ana ma yawas (4.6-18)

Tur yomanin (4.19-22)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index