Search form

3 John 1:4

4Natunatu turobe ana yawasamaim kwama’am isan hio anowar abiyasisir. I men sawar afa isah abiyasisir na’atube’emih, iti tur anonowar i ai yasisir gagamin maiyow.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index