Search form

Acts 1:20

20Anayabin Psalm wanawananamaim iti na’atube eo,

‘Ana bar kwaihamiy eowarar,

naatu men yait ta nati’imaim narun nama’amih.’

Naatu iban maiye eo.

‘Ana efan orot ta kwanitin.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index