Search form

Acts 15:23

23Naatu fef i iti na’atube hikirum hitih hibai hin.

“Aki kwa tuwatanah Tur Abarayah, regaregah ai’in. Kwa Ufun Sabuw iyab baitumatumayah nati Antioch, Syria naatu Silisia wanawanahimaim kwama’am etei a merar ayiy.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index