Search form

Acts 23:30

30 Naatu

asabuninamih hiyayanuw hiofa’ar anowar, imih

saisewat au not abogaigiwas o isa iti abiyafar,

sabuw iyabowat i isan higam teo i auwih boro

hinan o namaim bairi ana tur kwananowar

kwanayabunei.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index