Search form

Acts 24:17

17Kwamur moumurih maiyow ayu Jerusalem ai hamiy ufunamaim abow aremor, imih amatabir maiye anan i kabay abai sabuw yababan wairafih baibaisih isan naatu sibor auman ya’inamih ana.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index