Search form

Acts 4:25

25 Anun kakafiyinamaim a’akir orot, aki uwai David awanamaim eore eo,

‘Eteni Sabuw aisim hitara’at

naatu sabuw aisim hai yakitifuwen yabin men temamatar?

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index