Search form

Acts 5:21

21Mar sibisib auman tur abarayah Tafaror Bar wanawanan was efanamaim hibusuruf sabuw hi’obaibiyih.

Firis Gagamin ana ofonah bairi hina hirun naatu Kaniser ana kou’ay tutufin etei hi’af ayuwih, Jew hai regaregah ai’in etei auman hina kou’ay wanawanan hirun, imaibo diburane tur abarayah buwih na isan tur hiyafar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index