Search form

Acts 7:42

42 Baise God mafutih, naatu mar ana sawar kwafirih isan ibasit. Dinab orot hai Bukamaim hikikirum na iturobe,

‘Kwa iti bobaituw kwarouw sibor kwaya’ayaban ayu isou?

kwamur 40 arar yan kwama’am ana veya Israel sabuw,

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index