Search form

Acts int

Roube’aten Ana Tur

Luke i buk rou’ab kirum, ana buk wantoro’ot kikirum.

Luke kakafiyin ana tur gewasin kirum, nati ufunamaim ikofan maiye Tur Abarayah hai bowabow iban kirum maiye. Iti buk ana’an gagamin i Jesu ana bai’ufununayah mi’itube Anun Kakafiyin re tar gabuwih nawiyih tur gewasin Jesu isan hibai hitit Jerusalem wanawanan, Judea wanawanan, Samaria wanawanan naatu hitit hin tafaram tutufin etei wanawanan hibibinan i kok ta’orereb isan eo kirum. (1.8) Iti binanakwar i Kirisiyan sabuw hai bowabow mi’itube Jew sabuw biyahimaim busuruf naatu tit na tafaram tutufin etei tur hinowar hibai hai baitumatumamih mamatar isan eo kirum. Luke iti tur kikirum i kok ana baiyabayah hitaso’ob Kirisiyan ana bowabow i men Roman gawan ana fair baitaiyin isan, baise Kirisiyan ana baitumatum i Jew hai kwafiren ana yawas ma’am bai na sinaf iturobe.

Acts wanawanan i hikusib buk tounu matar, Jesu Keriso ana tur gewasin busuruf tuw tit tafaram etei bai naatu ekaleisia hibusuruf hiwowab. (1) Wantoro’ot Kirisiyan ana bowabow i Jerusalemamaim hibusuruf Jesu au mar yey ufunamaim. (2) Bairu’abin busuruf tuw tit Palestine wanawanan. Naatu (3) baitounin i tuw tit Mediterenean wanawanan naatu na Rome anasanet.

Ana’an gagamin ta i Anun Kakafiyin Pentecost ana veya re baitumatumayah etei tafah mara’at hai bowabow hibai hinunuw, naatu ekaleisia hai ukwarih bairi bonawiyih, koufair itih, yababan ta ta himamatar wanawanan hibatkikin hai bowabow haibai nunuw. Kirisiyan ana bowabow mi’itube wantoro’ot anamaim bubusuruf etei i bai na tur afa auman bo’ay inu’in. Naatu sawar abisa’awat himamatar etei i tur ana fair baitumatumayah wanawanahimaim mi’itube hima hibowabow naatu hibita’ay imaim God ana fair irerereb ta’i’itin.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid

Koubuna’ayah hai yabuna (1.1-26)

a. Jesu ana obaiyunen tur naatu ana omatanen (1.1-14)

b. Judas efanin hirubin (1.15-26)

Tur Abarayah Jerusalem wanawanan hibusuruf hibinan (2.1–8.3)

Tur Abarayah Judea naatu Samaria wanawanah hibinan (8.4–12.25)

Paul ana bowabow busuruf (13.1–28.31)

a. Paul ana bowabow wantoro’ot tit (13.1–14.28)

b. Jerusalemamaim hiru’ay tur hio (15.1-35)

c. Paul ana nanawan bairou’abin (15.36–18.22)

d. Paul ana nanawan baitonin (18.23–21.16)

e. Paul dibur run Jerusalem, Caesarea naatu Rome imaim ma remor (21.17–28.31)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index