Search form

Colossians 3:12

12 Kwa i God ana sabuw kwa iyabuwi naatu i nowanamih rubini. Imih kwa a sawar boro iti kwana’abur, dogor wanawanan yababan ana naniyan nama, manaw kabeber, yara’iyen, matananub naatu yatenanub.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index