Search form

Colossians 3:16

16 Keriso ana tur kwa dogor wanawanan na’in namowar natit anot narerekab taituwa kwani’obaibiyih naatu kwanarube’abe’atih. Psalmamaim, ewamaim naatu dinab hai ewamaim kwanatabor God kwanabora’ara’ah dogor ere merarayow auman.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index