Search form

Colossians 3:18

Kirisiyan Ana Yawas Boubun.

18 Baibin a’aaw oro’orot fanah kwanab, anayabin o Kirisiyan babin a bowabow i boro nati na’atube inasinaf.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index