Search form

Colossians 3:22

22 Kwa akirwairafi a orot ukwarih sawar tutufin etei teo na’atube kwanifanabow. Men hina’i’iti ana veya akisin fanah kwanab, iti orot gewas rouwamih, baise dogor tutufin etei kwanasinaf. Anayabin kwa i Regah kwakakafiy kware dogor me erabirab.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index