Search form

Colossians 4:15

15Taituwa Laodicea wanawanan tema’am hai merar ayiy. Naatu rubut babin Nimfa auman ana merar ayiy, na’atube baitumatumayah iyab ana baremaim yoyoban isan tiruru’ay auman hai tur kwana’owen, hai merar ayiy.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index