Search form

Colossians 4:3

3 Kwana yoyoyoban ana maramaim, aki auman isai kwanayoyoban, saise God tur gewasin ana etawan nabotawiy. Aki Keriso ana kirikirifot ana binan, anayabin ayu nati tur isan dibur ama’am.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index