Search form

Colossians 4:6

6 Mar etei a baidudur wanawanan sabuw a tur hina nonowar i hinakawasa naatu nitenmumunih. Naatu tur i kwaniyab kwa taiyuw naniyan kwanab naatu kwanaso’ob gewas, saise sabuw afa hina kasiy hina bibatebat hai tur boro kwana’owen gewas hinanowar hinitumatum.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index