Search form

Ephesians 3:5

5Marasika Keriso ana kirikirifot i men irerereb uwatanah tamatanah afa no wan hitufuw hima’am hiso’obamih, baise boun i Anun Kakafiyinane na God ana kob abarayah kakafiyih naatu dinab oro’orot biyahimaim ebirerereb.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index