Search form

Ephesians int

Roube’aten Ana Tur

Paul ana fef Ephesians isah biyafar ana not wantoro’ot i God mi’itube yakitifuw ana baimataren sawar etei bow nabaita’imonin isan, sawar no maramaim naatu tafaramaim eei nita’imon Keriso hai ukwarin namatar (1.10) Naatu sabuw ifefeyanih God ana yakitifuwen hitaso’ob saise orot babin etei hitituwbonen hai not naatu dogoroh ta’imon tamatar, Keriso wanawananamaim hitama.

Paul ana kirum kusib ah rou’ab himatar. Wantoro’ot ana tur ukwarin i hitituwbonen, anayabin God ana sabuw rubinih naatu hai kakafihine notawiyih. Naatu hai kakafihine rufamih hitit i Natun Jesu Keriso momorobomaim, naatu God Anun Kakafiyinamaim eomatanih ana baibais isan. Bairu’abin Ephesus isah kikirum i baiyabayah ifefeyanih mi’itube Keriso wanawananamaim ta’imon hitamatar ma yawas gewasin anababatun hitama.

Naatu oroubon tur afa imaim ya eo saise sabuw hitaso’ob ma yawas anababatun Keriso wanawananamaim hitituwbonen gewas hitabat isan eo. Anayabin ekaleisia i biyat na’atube, naatu Keriso i ukwarin o bar na’atube naatu Keriso i bar ana bubu na’atube. Itinin ta ekaleisia i babin na’atube naatu Keriso orot na’atube ekaleisia aawan. Iti fef orot kikirum naniyan tara’at tur gewasin maiyow eo God ana manaw kakabeber Keriso ana sinafumaim. Sawar etei i Keriso ana yabowamaim, ana siboromaim, ana notawiyenamaim, ana manaw ana kabeberamaim naatu sasouwinamaim i’obaiyit bebeyan hi’itin.

Fef Wanawanan Tur Iti Na’atube Hi’asgidigid

Roube’aten (1.1-2)

Keriso naatu ekaleisia (1.3–3.21)

Yawas boubun Keriso wanawananamaim (4.1–6.20)

Tur yomanin (6.21-24)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index