Search form

Hebrews 1:5

5 Anayabin God men kafa’imo ana tounamatar ta isan eo,

“O ayu Natu, o ayu boun o Tamat a matar.”

Na’atube God men kafa’imo tounamatar ta isan eo,

“Ayu nati tounamatar Tamah, O ni’i tounamatar ayu Natu.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index