Search form

Hebrews 1:6

6 Baise God Natun ana ain tafaramamaim baiyafarinamih ana veya, iti na’atube eo,

“Kwa tounamatar etei boro ayu Natu kwanakwafir.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index