Search form

Hebrews 3:7

Baiyarir God Ana Sabuw Isah

7 Isan imih God Anun Kakafiyin iti na’atube eo,

“God fanan boun kwananonowar na’at,

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index