Search form

Hebrews 7:21

21 Baise Jesu na bifiris, i God ana omatanen marasika eo inu’in na yabin matar. Marasika Buk Atamaninamaim, God Jesu isan eo,

“O boro wanatowan inifiris.

Ayu Regah au omatanen fokarin maiyow ao’omatani

boro men ana bosair maiye.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index