Search form

James 3:4

4Na’atube wa gagamin na’in kwana’itin, yaurabad gagamin ebababin, baise murab kikimin maiyow nati wa ana gunigamaim hi’utan inu’in, orot menamaim namih ekok ea’abar murab kikimin karam boro wa gagamin na’in narowen mutufur orot ana kokomaim nan.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index