Search form

James int

Roube’aten Ana Tur

James ana fef wanawanan i sinaf anababatun hai bowabow ana tur bow na ita’imon. God ana sabuw iyab hai tafaram hihamiy hitit nanabin tafaram tata’amaim hima’am isah kirum. James i kawen tur moumurih maiyow eo kirum, naatu tur ana gagamin i ukwarerekab Kirisiyan ana ma yawas so’ob gewas imaim ma isan. Kirisiyan ana yawasamaim ma isan bai’obaiyen afa iti na’atube bow tit eo kirum. Guguw wairafih, gonenet wairafih, routobon, sinaf gewasih, baitumatum, bai’a’it, menat mi’itube baimanamin, ukwar rerekab, gamin, bai o’orot, yara’iyen baibatiyen, ora’ara’at, yatenub, naatu yoyoban, etei i Kirisiyan ana yawasamaim boro hinamatar.

James ana fef wanawanan baitumatum naatu sinaf hairi isah i tur bitanaka yai eo. Anayabin Kirisiyan ana kwafiren wanawanan men tur akisin tanao baise abisa tao i tanab tanan sinafumaim tani’a’it.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid

Roube’aten ana tur (1.1)

Baitumatum naatu ukwarerekab (1.2-8)

Gonenet naatu guguw wairaf (1.9-11)

Fufunen naatu routobon (1.12-18)

Tur nowar naatu sinaf (1.19-27)

Matatoniwa’an tafaram ana kakafin kwanahaiw (2.1-13)

Baimatnuwen naatu bowabow (2.14-26)

Kirisiyan orot menan nimanam gewas (3.1-18)

Kirisiyan orot naatu tafaram ana bowabow (4.1–5.6)

Yomanin ana bai’obaiyen tur afa (5.7-20)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index