Search form

John 17:1

Jesu Taiyuwin Isan Yoyoban

1Jesu ana bai’ufununayah isah eo sasawar ufunamaim, au mar nuwra’at naatu yoyoban eo,

“Tamai, veya i na tit sawar. Natu wabin kwifai kubora’ara’ah na’atube o Natun Tamah ifai ebora’ara’ah.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index