Search form

John 2:10

10eo, “Mar etei hiyuw ana veya wine hai baiyan gagamin i wan tetomatom, naatu ufunamaim nanawan sabuw tetom terarouwabon i wine ana baiyan kikimin tetomatom. Baise o bounabo wine gewasin iya’asair inu’in ibotait.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index