Search form

John 2:11

11Iti i Jesu ana ina’inan fairin wantoro’ot tafaram Galilee wanawanan bar merar Canna imaim sinaf matar. Nati’imaim i ana fair botait, naatu i ana bai’ufununayah hi’itin hitumatum.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index