Search form

John 2:12

Jesu Tafaror Bar Wanawanan Run

12 Iti ufunamaim Jesu hinah naatu taitin ana bai’ufununayah bairi hire hin Capernaum hitit. Nati’imaim veya bai’ab na’atube hima.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index